Verslag begrotingsraad (Anje Toxopeus)

Begroting 2017 :  gemeente Haren toont geen bestuurskracht 

In de begroting van de gemeente Haren voor de jaren 2017 en volgende staat niets over de aanpak van Beterr Haren. Er staat geen voorstel in over de ontwikkeling van een visie op de toekomst, geen voorstel om te werken aan meer bestuurskracht en geen voorstel om te werken aan de versterking van de ( ambtelijke ) organisatie. “Het enige doel van deze begroting is het bereiken van een overschot van 8 miljoen euro in 2020” stelt Hans Sietsma (GL). “Voorzieningen verdwijnen en kansen voor nieuw beleid zijn er niet. En dat bij een flinke stijging van de OZB” zegt Ietje Jacobs ( VVD). “Deze begroting is niet gericht op een sociaal vitaal Haren. U zuigt de vitaliteit uit de Harense samenleving” werpt Dieta Praamstra ( CU ) de coalitie voor de voeten. “Moeten wij meewerken aan deze kaalslag zonder visie?” vraagt Lammie Schuiling ( PvdA) retorisch. De coalitie heeft intussen vooral complimenten voor het boekhoudkundige resultaat en ziet nauwelijks problemen.

Extra middelen worden opgepot en niet geïnvesteerd in inwoners

Drie tot vier ton extra per jaar ontvangt de gemeente voor innovatie in de zorg en in het sociaal domein. Twee ton extra per jaar ontvangt de gemeente voor de nieuwe inwoners in Haren Noord. Met dit geld wordt niets gedaan voor de inwoners. Het wordt opgepot om het overschot van 8 miljoen euro in 2020 te ontwikkelen. Lammie Schuiling vraagt waarom de coalitie deze middelen niet gebruikt waar ze voor bedoeld zijn. Haren zou kunnen investeren  in innovatie in wijkteams, in de jeugdzorg en in huisbezoeken, begeleiding en/of nieuwe vormen van dagbesteding voor licht dementerenden. Het extra geld voor Haren Noord kan gebruikt worden voor bv extra schoollokalen voor de kinderen, voor extra zorg en welzijnswerk of voor extra verkeersmaatregelen voor de vervoersstromen uit de nieuwe wijk. Een amendement van de oppositie om de tonnen extra voor het sociaal domein ook echt te bestemmen voor de zorg, en niet voor de vergroting van het begrotingsoverschot, wordt afgestemd door de coalitie. Zelfstandig blijven als gemeente is blijkbaar een hoger doel dan het investeren in je inwoners.

Bezuinigingen 2018  eenzijdig  bij zorg, welzijn, sport en cultuur 

De oppositie dient bij monde van Hans Sietsma een motie in bij de meerjarenbegroting 2018 en volgende. De oproep is om alle bezuinigingen voor 2018 ev te heroverwegen en om bij de voorjaarsnota in 2017 opnieuw te kijken hoeveel bezuinigingen dan echt nodig zijn en of er meer bezuinigingen gezocht kunnen worden in het fysieke domein in plaats van alleen maar in de sociale sector. Alle vrijwilligers, van het zwembad, van de speel-o-theek, van Torion, van de Culturele Raad enz. verdienen de waardering en steun van de gemeente, zij vormen de sociale infrastructuur in onze lokale samenleving. Het afschaffen van het incidentele krediet voor activiteiten in sport, welzijn en cultuur…het nog weer een keer korten op Torion ( 100.000 euro )…het zijn voorstellen die juist ontmoedigend werken voor de participatie van vrijwilligers. De coalitie stemt de motie af. Reden : de bezuinigingen in 2018 moeten ook doorgaan en op asfalt en riolen kun je moeilijker bezuinigen dan op welzijn en leefbaarheid. De coalitie heeft wel een eigen amendement voor 2018 : de bezuiniging op het zwembad moet niet doorgaan. Voor de coalitie zijn sommige inwoners en vrijwilligers blijkbaar belangrijker dan andere. Wat een onrust en onzekerheid bij alle betrokkenen. En dat voor bezuinigingen die niet eens nodig zijn als Haren gaat herindelen.